Proposal to conserve the name Cytospora resinae (Zythia resinae) with a conserved type (Ascomycota)